Jaunumi

Sadedzināta pēdējā iespēja Grigorius Holdings – slavenais enerģijas dzēriens “BURN” panāk negodprātīgā nolūka pilnīgu atzīšanu

2020. gada 15. aprīlī ASV uzņēmums Energy Beverages LLC (Prasītājs) vērsās tiesā ar prasību pret SIA Grigorius Holdings (Atbildētājs) par vārdiskas preču zīmes “BURN” reģistrācijas Nr. M 73 657 atzīšanu par spēkā neesošu. 2019.gada 4.decembrī Apelācijas padome izskatīja iebilduma lietu un nolēma to daļēji apmierināt, atzīstot nacionālās zīmes “BURN” reģistrāciju Nr. M 73 657 par spēkā neesošu attiecībā uz visām 25. klases precēm, visiem 38. un 41. klases pakalpojumiem un daļu no 9. klases precēm. Līdz ar to prasība tika celta pret to preču zīmes “BURN” tiesību apjomu, kas palika spēkā, proti, daļu no 9. klases precēm.

Grigorius Holdings, SIA (Atbildētājs) – ir saistīts ar bēdīgi slaveno preču zīmju “pirātu” Michael Gleissner, līdz ar to prasība tika pamatota ar likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 6. panta otro – pieteicēja acīmredzami negodprātīgu nolūku. Šajā lietā ASV uzņēmumu Energy Beverages LLC Apelācijas padomē un tiesā pārstāvēja patentpilnvarnieki, juristi – Gatis Meržvinskis un Kristīne Ostrovska.

Tiesa, noklausoties Prasītāja pārstāvja argumentus, apmierināja prasību pilnībā, sekojošu iemeslu dēļ:

  • Prasītājam pieder agrāku Latvijas nacionālo un Eiropas Savienības preču zīmju “BURN” saime, kas tiek lietotas un ir apveltītas ar labu reputāciju attiecībā uz enerģijas dzērieniem Eiropas Savienībā.
  • Tiesas ieskatā norāde uz personas ļaunprātīgu rīcību ir nopietns apgalvojums, kas personai, kura to izsaka, ir jāpierāda.
  • Tiesa secina, ka lietā esošie pierādījumi, tostarp Prasītāja iesniegtie, kas netika iesniegti Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomei, apstiprina faktu, ka Atbildētājs apstrīdēto preču zīmi ir pieteicis reģistrācijai bez jebkāda nodoma to izmantot komercdarbībā uz visām reģistrācijā pieteiktām precēm un pakalpojumiem.
  • Tiesa atzīst, ka Atbildētāja mēģinājumi reģistrēt identisku preču zīmi nav nejaušs gadījums, bet tā ir apzināta, daudzkārt atkārtota rīcība ar noteiktu mērķi – piesavināties citām personām piederošas preču zīmes un pēc tam gūt peļņu uz šo preču zīmju tikai reģistrācijas fakta rēķina vai radīt preču zīmju īpašniekiem šķēršļus komercdarbībai.
  • Civilprocesa likuma 96.panta piektā daļa nosaka, ka pusei nav jāpierāda fakti, kurus šajā likumā noteiktajā kārtībā nav apstrīdējusi otra puse. Tiesa secina, ka tiesas procesa ignorēšana no Atbildētāja puses norāda uz to, ka Prasītāja izteiktie argumenti atbilst patiesībai.

Pie līdzīgiem secinājumiem tiesa ir arī nonākusi iepriekšējos spriedumos par Grigorius Holdings preču zīmēm Jaxid un Parasite Eve.

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 21….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.