Jaunumi

Dizainparaugu, kurš sastāv no Chanel plaši pazīstamām zīmēm, atzīst par spēkā neesošu Latvijā

PĒTERSONA PATENTS –AAA LAW ir veiksmīgi pārstāvējis Šveices uzņēmumu Chanel SARL iebilduma lietvedībā Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē. Iebildums tika iesniegts pret dizainparauga (logotipa) reģ.Nr. D 15 715 3.01. (turpmāk tekstā – dizainparaugs):

Šajā iebilduma lietā patentpilnvarnieks Gatis Meržvinskis un patentpilnvarniece Kristīne Ostrovska pārstāvēja iebilduma iesniedzēju Chanel SARL (turpmāk tekstā – Chanel).

Iebildums tika balstīts uz:

  • Plaši pazīstamu preču zīmju tiesībām, tostarp, 5, Nr. 5 un ;
  • Apgalvojumu, ka dizainparaugam trūkst novitātes un individuāla rakstura;
  • Ka dizainparaugā ir izmantoti apzīmējumi, kas nodrošina atšķirtspēju – agrākas preču zīmes, kuru īpašnieks ir tiesīgs aizliegt šādu izmantošanu;
  • Iespēju iegūt negodīgas priekšrocības no iebilduma iesniedzēja plaši pazīstamām preču zīmēm, tādējādi, nodarot tām kaitējumu.

Izvērtējot iebilduma lietā iesniegtos pierādījumus, Apelācijas padome secināja, ka:

Apstrīdētais dizainparaugs un pretstatītās iebilduma iesniedzēja preču zīmes, tostarp, un  rada līdzīgu kopiespaidu, jo tajos ir ietverta monogramma, kurā dominē izteiktas līnijas un kuru veido divi identiski, simetriski novietoti elementi. Līdz ar to, Apelācijas padomes ieskatā, apstrīdētajam dizainparaugam nav individuāla rakstura. Tomēr tas ir jauns un tam piemīt novitāte, jo dizainparaugs nav identisks nevienai no pretsatītajām preču zīmēm.

Apstrīdētajā dizainparaugā ir sajaucami atveidota, imitēta iebilduma iesniedzēja plaši pazīstamā preču zīme  . Apelācijas padome norādīja, ka abi piecinieki apstrīdētajā dizainparaugā ir novietoti tā, ka to apakšdaļas faktiski atkārto apzīmējumu .

Turklāt, Apelācijas padome piekrīt iebilduma iesniedzējam – nevar izslēgt, ka dizainparaugs varētu tikt lietots attiecībā uz tām pašām precēm, kurām Chanel preču zīme ir plaši pazīstama Latvijā, proti, modes precēm. Līdz ar to dizainparauga īpašnieks var iegūt negodīgas priekšrocības, radot kaitējumu Chanel interesēm.

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 21….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.