Darba tiesības un migrācija

Konsultējam darba attiecību jautājumos, kas saistīti ar darba attiecību izbeigšanu, koplīgumiem, darba strīdiem starp darba devēju un darbinieku u. c. Ņemot vērā klienta individuālās vajadzības, sagatavojam visus ar darba attiecībām saistītos līgumus un dokumentus, konsultējam par līgumu izpildi, grozīšanu un izbeigšanu, darba apmaksu, atbildības piemērošanu, atpūtas laiku, darba aizsardzību, kā arī konsultējam jautājumos, kas saistīti ar ārvalstnieku nodarbinātību  Latvijā sagatavojam dokumentus un palīdzam Latvijā nodarbinātiem ārvalstniekiem saņemt darba un uzturēšanās atļaujas.

Saprotot uzņēmuma nemateriālā īpašuma – intelektuālā īpašuma, komercnoslēpumu un citas konfidenciālas informācijas – nozīmību uzņēmuma darbībā un konkurētspējā, īpašu uzmanību pievēršam darbinieku konkurences ierobežošanas un komercnoslēpumu aizsardzības jautājumiem. Par šīm tēmām organizējam un vadām seminārus un dažādas apmācības uzņēmumu vadītājiem.

Mums ir pieredze šajās jomās:

  • darba attiecības regulējošu uzņēmuma dokumentu un līgumu sagatavošana;
  • iekšējās darba kārtības, amata aprakstu un citu iekšējo dokumentu sagatavošana;
  • konfidenciālas informācijas aizsardzība un konkurences ierobežošanas līgumu sagatavošana;
  • informācijas tehnoloģiju izmantošanas reglamentācija;
  • darbinieku atbrīvošanas jautājumi;
  • konsultācijas un pārstāvība jautājumos, kas saistīti ar ārvalstnieku nodarbinātību un uzturēšanās atļaujas Lietuvā saņemšanu;
  • pārstāvība darba attiecības kontrolējošās valsts iestādēs un darba strīdos;
  • konsultācijas darbinieku nomas jautājumos.

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.