PRIVĀTUMA POLITIKA

Mēs apzināmies jūsu personas datu aizsardzības lielo nozīmīgumu. Mēs vācam un apstrādājam tikai tos datus, kas nepieciešami, lai pildītu savus pienākumus. Personas datus mēs apstrādājam leģitīmi, caurredzami un godīgi, darām to iepriekš definētu mērķu vajadzībām un tikai tādā mērā, cik nepieciešams, lai sasniegtu apstrādes mērķus. Apstrādājot personas datus, mēs vēlamies, lai tie būtu precīzi, droši, konfidenciāli, atbildīgi glabāti un aizsargāti.

Jūsu personas dati tiek pārvaldīti saskaņā ar 2016. gada 27. aprīlī pieņemto Vispārējo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 (VDAR), Latvija Republikas Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citos normatīvos aktos noteiktajām personas datu pārvaldības prasībām.

1. KAS ŠIS IR PAR DOKUMENTU?

1.1. Pēc šīs privātuma politikas (Privātuma politika) izlasīšanas jūs zināsiet, kā un kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus, kā mēs jūsu personas datus saņemam, kam mēs to sniedzam, kā mēs jūsu personas datus glabājam un kādas ir jūsu kā datu subjekta tiesības.

1.2. Privātuma politika nosaka uz jūsu personas datu apstrādi attiecināmos privātuma noteikumus un privātuma standartus, ko ievērojam savā darbībā, lietojot savu tīmekļa vietni www.aaalaw.EU (Vietne) un savu kontu sociālajos tīklos Facebook (AAALaw – LT, Pētersona Patents – AAA Law – LV) un Linkedin (AAA Law – LT, Pētersona Patents, IP Law and Patent Bureau – LV), ciktāl tas attiecas uz personas datu apstrādi un privātuma standartiem mūsu darbībā. Lūdzu, rūpīgi izlasiet Privātuma politiku, jo šīs Privātuma politikas noteikumiem jūs piekrītat katrreiz, kad apmeklējat mūsu Vietni un/vai mūsu kontus sociālajos tīklos. Ja jūs šiem noteikumiem nepiekrītat, lūdzu, neapmeklējiet mūsu Vietni un/vai mūsu kontus.

1.3. Šī Privātuma politika attiecas arī uz visiem, kuri apmeklē Vietni un/vai mūsu sociālo tīklu kontus, kā arī uz darbībām, kas, iespējams, veiktas Vietnē un/vai mūsu sociālo tīklu kontos, ieskaitot satura pārskatīšanu, pieprasījumu iesniegšanu, komentāru rakstīšanu u.c.

1.4. Šajā Privātuma politikā lietotais termins “personas dati” apzīmē visu informāciju, kas ļauj jūs identificēt – tieši vai netieši noteikt jūsu identitāti. Personas dati var būt (piemēram) vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, atrašanās vietas dati un tiešsaistes identifikators, raksturlielumi un jebkādi citi personas dati atbilstoši VDAR definētajam.

2. KAS MĒS ESAM?

2.1. Šo Vietni pārvalda un administrē AAA Law (mēs), t.i.,:

(a) UAB AAA Law, juridiskās personas kods 111593841, juridiska adrese: A. Goštauto str 40B, Viļņa, Lietuva, e-pasta adrese: info@aaalaw.eu, kontakttālrunis: +370 5 252 66 76;

(b) Domkute and partners professional law partnership AAA Law, juridiskās personas kods 304559463, juridiska adrese: A. Goštauto str 40B, Viļņa, Lietuva, e-pasta adrese: info@aaalaw.eu, kontakttālrunis: +370 5 252 66 76;

(c) Pētersona Patents – AAA Law, juridiskās personas kods40102013203, adrese: Ausekļa iela 2-2, LV-1010 Rīga, Latvija, e-pasta adrese saziņai: petpat@petpat.lv, kontakttālrunis: +371 673 246 95.

2.2. Lai izvairītos no šaubām, “mēs” attiecas uz visām Privātuma politikas 2.1. punktā minētajām juridiskajām personām kopā un katru atsevišķi, kad tas izriet no Privātuma politikas konteksta.

2.3. Kad jūs sniedzat mums (katrreiz, kad lietojat mūsu Vietni vai sociālo tīklu kontus) savus personas datus vai arī mēs jūsu personas datus ievācam no citiem avotiem, mēs kļūstam par jūsu personas datu kopīgiem pārziņiem un kopīgi tos apstrādājam atbilstoši šīs Privātuma politikas 5.1.a) un 5.1.e) punktā norādītajiem mērķiem. Jums ir tiesības izmantot savas VDAR noteiktās tiesības attiecībā pret katru no mums, ciktāl tas attiecas uz kopīgi apstrādātajiem jūsu personas datiem.

2.4. UAB AAA Law un Domkute and partners professional law partnership AAA Law kā jūsu personas datu kopīgi pārziņi kopīgi tos apstrādā šīs Privātuma politikas 5.1.c) un 5.1.d) punktā norādītajiem mērķiem. Jums ir tiesības izmantot savas VDAR noteiktās tiesības attiecībā pret katru no mums, ciktāl tas attiecas uz kopīgi apstrādātajiem jūsu personas datiem. Pētersona Patents – AAA Law ir vienīgais jūsu personas datu pārzinis un apstrādā tos neatkarīgi šīs Privātuma politikas 5.1.c) un 5.1.d) punktā norādītajiem mērķiem.

2.5. Kā norādīts Privātuma politikas 5.1.f) punktā, saskaņā ar normatīvajiem aktiem konkrētais mūsu grupas uzņēmums, kam sniedzāt savus personas datus vai kas jūsu personas datus saņēmis no citiem avotiem (atbilstoši šīs Privātuma politikas 4. daļā noteiktajam), tiks uzskatīts par jūsu personas datu neatkarīgu pārzini saskaņā ar jūsu starpā esošajām līguma un/vai pirmslīguma attiecībām, sniegtajiem juridiskajiem pakalpojumiem vai citu leģitīmu pamatojumu. Šādos gadījumos konkrētais mūsu grupas uzņēmums ir vienīgais jūsu personas datu pārzinis un apstrādā tos neatkarīgi.

3. KĀDUS PRINCIPUS MĒS IEVĒROJAM?

3.1. Apstrādājot jūsu personas datus, mēs

a) pildām spēkā esošo un piemērojamo likumu, tajā skaitā VDAR prasības;

b) apstrādājam jūsu personas datus leģitīmā, godīgā un pārskatāmā veidā;

c) jūsu personas datus vācam noteiktiem, skaidri definētiem un leģitīmiem mērķiem un nekādā veidā neturpinām to apstrādi, ja tas nesaskan ar šādiem mērķiem, izņemot likumā noteiktos gadījumus;

d) veicam samērīgi iespējamo, lai nodrošinātu, ka personas dati, kas to apstrādes vajadzībām nav precīzi vai pilnīgi, tiek nekavējoties laboti vai papildināti, pretējā gadījumā to apstrāde tiek pārtraukta un dati iznīcināti;

e) datus glabājam tādā veidā, kas mums ļauj jūs identificēt tikai tikmēr, kamēr tas ir nepieciešams veiktās datu apstrādes mērķu labad;

f) nekopīgojam personas datus ar trešajām personām un nepubliskojam datus, izņemot Privātuma politikā vai piemērojamos likumos noteiktos gadījumus;

g) izmantojot pienācīgus tehniskos un administratīvos līdzekļus, nodrošinām, ka jūsu personas datu apstrādes veids garantē personas datu drošību, ieskaitot aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu pazaudēšanu, iznīcināšanu vai bojājumiem.

4. KĀ MĒS VĀCAM JŪSU PERSONAS DATUS?

4.1. Mēs apstrādājam jūsu personas datus, ko esam saņēmuši vienā no tālāk minētajiem veidiem.

a) Kad savus datus mums sniedzat jūs. Jūs mums savus personas datus un citu informāciju sniedzat, izmantojot Vietni un/vai apmeklējot mūsu kontus sociālajos tīklos, t.i., rakstot mums vai sazinoties ar mūsu komandu, iesniedzot savas sūdzības un/vai pieprasījumus, uzdevumus, komentārus u.c. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumos, kad jūs ar mums sazināties rakstiski vai e-pastā, mēs saglabāsim korespondences datus.

b) Kad izmantojat mūsu Vietni un/vai mūsu kontus. Kad izmantojat mūsu kontrolēto tīmekļa vietni un/vai apmeklējat mūsu kontus sociālajos tīklos, automātiski tiek ievākta noteikta informācija (piem., Interneta adrese (IP), lietotās pārlūkprogrammas veids, gads, apmeklējumu skaits, pārlūkotās vietnes, Vietnē pavadītais laiks, Interneta avots (no kurienes jūs tikāt novirzīts(-a)), informācija par izmantoto ierīci, valodu, valsti, Interneta pakalpojumu sniedzēju u.c.).

c) Kad mēs jūsu personas datus saņemam no citām personām saskaņā ar likumā un/vai šajā Privātuma politikā noteikto kārtību.

4.2. Mēs varam apvienot tieši no jums saņemtos personas datus ar datiem, kas atsevišķi ievākti no publiskiem vai pieejamiem avotiem. Piemēram, jūsu sniegtos personas datus var apvienot ar datiem, kas saņemti, izmantojot sīkdatnes Vietnēs vai sociālajos tīklos; datiem, kas ievākti, sniedzot jums pakalpojumus, vai datiem, kas likumīgi iegūti no trešajām personām. Jums ir iespēja katrā laikā prasīt, lai kļūdaini personas dati tiktu laboti, un izmantot jebkādas citas jums kā datu subjektam piešķirtās tiesības.

5. KĀPĒC UN KĀ MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

5.1. Jūsu personas datus mēs varam apstrādāt šajā Privātuma politikas nodaļā norādīto mērķu nolūkā. Katrs no personas datu apstrādes mērķiem ir atsevišķs un savrups (piem., ja jūs iesniedzat pieteikumu, lai pievienotos mūsu komandai (atbilstoši 5.1.d) punktā noteiktajam) un norādāt mums savus personas datus, tas nenozīmē, ka mēs sāksim šādu datu apstrādi, lai uzlabotu savas Vietnes darbību (atbilstoši 5.1.a) punktā noteiktajam), vai citos nolūkos. Ja jums ir jautājumi par to, kādus tieši personas datus mēs par jums apstrādājam, lūdzam nekavējoties sazināties ar mums, izmantojot savas Privātuma politikas 12.1. punktā minētās tiesības.

a) Lai uzlabotu Vietni, piedāvātu labākus un pielāgotus pakalpojumus. Jūsu personas dati, ieskaitot personas datus, kas saņemti ar mūsu Vietnes un/vai sociālo tīklu kontu starpniecību, tiks izmantoti, lai uzlabotu un attīstītu mūsu Vietnes un piedāvātu labākus un precīzāk pielāgotus pakalpojumus.
Sīkdatnes mums ļauj ievākt Privātuma politikas 7.6. punktā norādītos personas datus.
Šajā nolūkā mēs izmantojam personas datus, kas saņemti no jums vai kas izveidoti, izmantojot Vietni, un/vai saņemti no citām personām (ieskaitot sociālo tīklu pārziņus).
Lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, lūdzu, lasiet Privātuma politikas 7. nodaļu.

b) Tiešā mārketinga vajadzībām. Jūsu personas datus mēs apstrādājam pēc tam, kad ir saņemta jūsu piekrišana un lai sūtītu jums informatīvus izdevumus, ieskaitot informāciju par mūsu precēm un/vai pakalpojumiem vai ar mums saistītu personu un partneru precēm un/vai pakalpojumiem un to piedāvājumus, informāciju par notikumiem vai citu informāciju, un lai uzlabotus savus pakalpojumus.

Šajā nolūkā mēs apstrādājam tādu personas datus kā e-pasta adrese, vārds un uzvārds (ja tie ietilpst jūsu e-pasta adresē).

Šādā gadījumā mēs šos personas datus saņemam tieši no jums.

Šajā nolūkā jūsu personas datus var nodot mārketinga kompānijām u.c. vai kopīgot ar tām.

Šajā nolūkā jūsu personas datus glabā, līdz jūs atsaucat savu piekrišanu attiecīgo datu apstrādei.

Lai uzzinātu vairāk par personas datu apstrādi tiešā mārketinga vajadzībām, lūdzu, lasiet šīs Privātuma politikas 6. daļu.

c) Mūsu darbības kvalitātes kontrolei un lai nodrošinātu Vietnes un/vai konta(-u) lietojuma funkcionalitāti (sūdzību un/vai jūsu iesniegto pieprasījumu, komentāru un saziņas apstrāde (ieskaitot glabāšanu)). Kad jūs ar mums sazināties (vai arī mēs sazināmies ar jums pēc tam, kad esam saņēmuši jūsu pieprasījumu), mēs apstrādājam pa tālruni, e-pastā, ar Vietnes starpniecību vai citādas saziņas rezultātā saņemto informāciju.
Šajā nolūkā mēs apstrādājam tādus personas datus kā vārds, uzvārds, Interneta adrese (IP), lietotājvārds, saistītais uzņēmums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, sūdzības un/vai pieprasījuma saturs, jūsu pieteikuma datums un laiks, saziņas informācija, tā komentāra saturs, ko jūs vēlējāties publicēt.
Šajā nolūkā jūsu personas datus var saņemt tieši no jums, veicot pieprasījumu vai analizējot sūdzību; personas datus izveidot mēs varam arī paši (piem., pēc jūsu sūdzību saņemšanas mēs sazināmies ar trešajām personām par faktiskajiem apstākļiem un pierakstām tos u.c.), vai saņemt tos no sociālo tīklu pārziņiem.
Šajā nolūkā jūsu personas dati tiek piegādāti vai nodoti juridiskajām personām, kas nodrošina vietnes uzturēšanu un citus IT pakalpojumus; jūsu komentāru (ar jūsu lietotājvārdu vai vārdu un uzvārdu) var publiskot.
Šajā nolūkā jūsu personas datus glabā 2 gadus no to pierakstīšanas dienas, izņemot gadījumus, kad ir pamats uzskatīt, ka ir noticis noziegums vai kādas citas prettiesiskas darbības, vai ir uzsākta iekšējā izmeklēšana – tādā gadījumā dati tiek glabāti līdz attiecīgās izmeklēšanas un/vai lietas beigām.

d) Lai atlasītu pretendentus, kuri vēlas pievienoties mūsu komandai. Ja jūs sazināties ar mums saistībā ar iespēju pievienoties mūsu komandai, mēs jūsu personas datus apstrādāsim arī šajā nolūkā.
Šajā nolūkā mēs apstrādāsim tieši no jums saņemtus personas datus (piem., jūsu CV vai anketā norādītos datus, intervijas laikā ievāktos datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, informāciju par izglītību, darbības jomām, profesionālo pieredzi, svešvalodu prasmēm u.c.); un/vai no citām personām saņemtus datus (piem., no pašreizējiem vai bijušajiem darba devējiem vai paziņu rekomendācijas, no sociālajiem tīkliem, publiskiem informācijas līdzekļiem u.c.).
Šajā nolūkā jūsu personas dati tiek nodoti vai kopīgoti ar juridiskajām personām, kas nodrošina Vietnes uzturēšanu un citus IT pakalpojumus.
Šajā nolūkā jūsu dati tiek glabāti 1 gadu no dienas, kad pabeigta konkrētā atlases procedūra, ja vien neesam no jums saņēmuši atsevišķu piekrišanu šādus datus apstrādāt ilgāk.

e) Lai publiskotu rekomendācijas. Ja mūsu Klienti (vai citas personas) mūs iesaka un uzraksta publisku rekomendāciju, mēs to publicēsim.
Šajā nolūkā mēs apstrādājam tādus personas datus kā vārds, uzvārds, amata nosaukums, saistītā uzņēmuma nosaukums, saistītais zīmols, fotogrāfija, izpaužamā komentāra saturs (ieskaitot sniegto pakalpojumu aprakstu, nenorādot konkrētu atsevišķas instrukcijas informāciju un neizpaužot mums uzticētu Klienta konfidenciālo informāciju, ja vien Klients skaidri nenorāda uz pretējo).
Šādā gadījumā mēs šos personas datus saņemam tieši no datu subjekta.
Šajā nolūkā personas dati tiek piegādāti vai nodoti juridiskajām personām, kas nodrošina vietnes uzturēšanu un citus IT pakalpojumus; un šādus personas datus var arī publicēt mūsu Vietnē un/vai sociālo tīklu kontos.
Šajā nolūkā jūsu personas datus glabā, līdz jūs atsaucat savu piekrišanu attiecīgo datu apstrādei.

f) Jebkādiem citiem Personas datu apstrādes noteikumos un/vai citos iekšējos dokumentos paredzētiem nolūkiem, kad apstrādāt jūsu personas datus mums uzdod likums vai, pamatojoties uz tiesiskām interesēm vai jebkādiem citiem likumā noteiktiem leģitīmiem personas datu apstrādes iemesliem.

6. VAI MĒS IZMANTOJAM JŪSU PERSONAS DATUS TIEŠAJAM MĀRKETINGAM UN KĀDI IR NOTEIKUMI, LAI ABONĒTU MŪSU INFORMATĪVOS IZDEVUMUS?

6.1. Pēc papildu piekrišanas saņemšanas no jums mēs varam jūsu personas datus izmantot tiešā mārketinga vajadzībām, lai informētu jūs par mūsu piedāvājumiem un pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, jūs varētu interesēt.

6.2. Šajā nolūkā mēs apstrādājam 5.1.b) punktā minētos personas datus.

6.3. Jūs varat izvēlēties, vai ļaut mums jūsu personas datus izmantot tiešajam mārketingam. To jūs varat izdarīt, ierakstot savu e-pasta adresi Vietnes slejā “Es piekrītu un apstiprinu abonementu” un noklikšķinot uz abonementa apstiprinājuma.

6.4. Par jums pieejamo informāciju mēs varam kombinēt ar informāciju, kas pieejama no trešajām personām.

6.5. Ja sniedzat mums piekrišanu jūsu personas datu izmantošanai tiešajam mārketingam, mēs jūsu personas datus varam izmantot mūsu Vietņu efektivitātes analīzei un uzlabošanai, reklāmai un tirgus izpētei un jebkādiem citiem mūsu mārketinga un pārdošanas nolūkiem. Šādā gadījumā mēs izmantojam anonimizētus datus.

6.6. Pat tad, ja esat piekritis jūsu personas datu apstrādei tiešā mārketinga vajadzībām, šo piekrišanu saistībā ar visām vai dažām apstrādes darbībām katrā laikā ir iespējams atsaukt. Šādā gadījumā jūs varat

a) paziņot mums par atsaukumu, izmantojot to metodi, kas norādīta elektroniski saņemtajos ziņojumos un/vai piedāvājumos (piem., nospiežot uz saites par abonementa atcelšanu);
b) ierasties pie mums personīgi (adrese norādīta šīs Privātuma politikas 15. nodaļā) un iesniegt attiecīgu pieteikumu. Šādā pieteikuma skaidri jānorāda jūsu vārds un uzvārds. Ja jūs savu vēlmi atcelt piekrišanu izteiksit šādā veidā, mēs varam jūs lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu;

c) nosūtīt pieteikumu e-pastā (mūsu e-pasta adreses pieejamas Privātuma politikas 15. nodaļā). Šādā pieteikuma skaidri jānorāda jūsu vārds, uzvārds un citi dati (ja piemērojams). Ja jūs savu vēlmi atcelt piekrišanu izteiksit šādā veidā, mēs varam jūs lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

6.7. Ja jūs atsauksit savu piekrišanu, mēs centīsimies jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga vajadzībām izbeigt pēc iespējas drīzāk.

6.8. Piekrišanas atsaukums automātiski uzliek mums pienākumu iznīcināt jūsu personas datus vai sniegt jums informāciju par apstrādātajiem personas datiem, tādēļ, ja vēlaties, lai mēs veicam arī šādas darbības, jums mūs par to atsevišķi jāinformē.

7. KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDATNES?

7.1. Informāciju par jums mēz vācam, izmantojot sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas pagaidām ierakstītas jūsu ierīces cietajā diskā un ļauj mums jūs atpazīt, kad jūs nākamreiz apmeklēsit Vietni un sociālos tīklus, saglabāt meklēšanas vēsturi, izvēles, lai pielāgotu saturu, paātrinātu Vietnē veikto meklēšanu, radītu Vietnē ērtu un draudzīgu vidi un paveiktu to visu efektīvāk un drošāk. Sīkdatnes ir parastā pārlūkošanas prakse vietnēs, un tā palīdz lietot vietni.

7.2. Sīkdatnes mums ļauj ievākt Privātuma politikas 7.6. punktā norādīto informāciju.

7.3. Ar sīkdatņu starpniecību iegūtā informācija tiek lietota šādiem nolūkiem:

a) nodrošināt Vietnes funkcionalitāti (piem., lai nodrošinātu konkrētas Vietnes personalizāciju);

b) uzlabot Vietni vai attīstīt to, lai tā labāk atbilstu jūsu vajadzībām;

c) attīstīt Vietnē sniegtos pakalpojumus un analizēt tās lietojumu;

d) precīzāk adresēt mārketinga risinājumus.

7.4. Neskarot normatīvos aktos noteikto, mēs varam kombinēt ar sīkdatņu starpniecību iegūto informāciju ar informāciju, kas par personu saņemta ar citiem līdzekļiem (piem., informāciju par Vietnes lietojumu, jūsu iesniegtos personas datus).

7.5. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Vietnē un sociālajos tīklos var tikt lietotas šādas sīkdatnes:

a) tehniskās sīkdatnes – sīkdatnes, kas nepieciešamas Vietnes funkcionēšanai;

b) funkcionālās sīkdatnes – sīkdatnes, kas, lai arī Vietnes funkcionēšanai nav nepieciešamas, tomēr ievērojami uzlabo tās darbību, kvalitāti un lietotāja ērtības;

c) analītiskās sīkdatnes – sīkdatnes, ko lieto, lai statistiski analizētu Vietnes apmeklētāju izmantotās navigācijas metodes; ar šīm sīkdatnēm ievāktie dati tiek lietoti anonimizētā veidā;

d) adresētās jeb reklāmas sīkdatnes – sīkdatnes, ko lieto, lai parādītu piedāvājumus vai citu jūs iespējami interesējošu piedāvājumu;

e) sociālo tīklu sīkdatnes – sīkdatnes, kas vajadzīgas, lai Vietnēs esošo informāciju izmantotu jūsu sociālā profila kontā.

7.6. Tālāk nosaukta visa informācija par sīkdatnēm mūsu Vietnē, kā arī to lietošanas mērķis, derīgums un izmantotie dati:

Lietošanas vieta Nosaukums Mērķis Izveides moments Termiņš Personas dati
Vietne eucookie Šo sīkdatni lieto, lai zinātu, vai lietotāji jau piekrituši sīkdatņu politikai. Vietnes apmeklējuma brīdī 1 nedēļa Informācija par jūsu piekrišanu

7.7 Piekrist sīkdatņu lietošanai mūsu Vietnē jūs varat šādos veidos:

a) nedzēšot tās un/vai nemainot vietnes pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atspējotu sīkdatnes;

b) izvēloties “Piekrist” attiecīgajā saitē (joslā), kas redzama Vietnē.

7.8. Savu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai jūs varat atsaukt katrā laikā. To jūs varat izdarīt, mainot savas pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atspējotu sīkdatnes. Veids, kā tas tiek darīts, atkarīgs no izmantotās operētājsistēmas un pārlūkprogrammas. Pilnīga informācija par sīkdatnēm, to lietošanu un atsaukšanas iespējām pieejama šeit: http://AllAboutCookies.org vai http://google.com/privacy_ads.html.

7.9. Atsevišķos gadījumos, īpaši, ja tiek atspējotas tehniskās un funkcionālās sīkdatnes, sīkdatņu nepieņemšana vai to dzēšana var palēnināt meklēšanu tiešsaistē, ierobežot noteiktu Vietnes funkciju pieejamību vai bloķēt piekļuvi Vietnei.

7.10. Vairāk informācijas par ārējām vietnēm (piem., sociālajiem tīkliem) pieejama Privātuma politikas 11. nodaļā.

8. KĀ MĒS JŪSU PERSONAS DATUS KOPĪGOJAM?

8.1. Mēs garantējam, ka jūsu personas dati netiks pārdoti, piegādāti vai citā veidā kopīgoti ar trešajām personām, ja tam nebūs leģitīma pamatojuma; turklāt tos izmantos tikai atbilstoši to ievākšanas mērķiem. Mēs jūsu datus pārsūtām tikai un vienīgi atbilstoši šai Privātuma politikai un/vai Personas datu apstrādes noteikumiem, un normatīvajiem aktiem. Tomēr mēs paturam tiesības sniegt informāciju par jums, ja mēs to darām saskaņā ar likumā noteikto kārtību vai ja to prasa tiesībsargājošās iestādes vai kriminālās izmeklēšanas iestādes.

8.2. Mēs varam jūsu personas datus pārsūtīt uzņēmumiem, kas palīdz mums veikt mūsu darbības. No šādiem partneriem mēs pieprasām, lai tie jūsu datus apstrādātu tikai atbilstoši mūsu dotajiem norādījumiem un saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nodrošinot jūsu personas datu aizsardzību. Mēs ar šīm personām slēdzam līgumus, lai saistītu tās ar pienākumu stingri ievērot personas datu aizsardzības prasības.

8.3. Iepriekš minēto pakalpojumu sniedzēju iespējas izmantot jūsu datus ir ierobežotas – tie nevar šos datus izmantot, nekā citādi kā vien lai sniegtu mums pakalpojumus.

8.4. Privātuma politikas 5.1. punktā, sadalot pa konkrētiem personas datu lietošanas mērķiem, nepilnīgi uzskaitītas tās personas un personu kategorijas, ar ko mēs jūsu personas datus kopīgojam.

9. CIK ILGI MĒS JŪSU PERSONAS DATUS GLABĀJAM?

9.1. Jūsu personas datus mēs glabājam tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams datu apstrādes nolūkiem vai noteikts likumā, ja likums nosaka ilgāku datu glabāšanas periodu.

9.2. Mums nav nolūka glabāt novecojušus, nevajadzīgus personas datus, tādēļ datu atjaunošanas gadījumā (piem., informācija tiek konkretizēta vai mainīta u.c.) saglabāta tiek tikai vajadzīgā informācija. Vēsturiskie dati tiek glabāti tikai tādā gadījumā, ja tas nepieciešams saskaņā ar likumā noteikto kārtību vai mūsu darbības vajadzībām.

9.3. Jūsu personas datu glabāšanas termiņi atkarībā no personas datu lietošanas nolūka ir norādīti šīs Privātuma politikas 5.1. punktā.

10. KĀ MĒS JŪSU PERSONAS DATUS GLABĀJAM?

10.1. No jums ievāktie personas dati tiek glabāti ES teritorijā, bet var tikt pārsūtīti vai glabāti ārpus ES. Tos var apstrādāt mūsu personāls vai mūsu partneru personāls, kas atrodas ārpus ES. Pārsūtot jūsu datus ārpus ES, mēs veicam visu nepieciešamo, lai nodrošinātu, ka jūsu dati tiek apstrādāti drošā veidā un atbilstoši šai Privātuma politikai.

10.2. Diemžēl informācijas pārsūtīšana tiešsaistē nav pilnīgi droša. Pat tad, ja esam pielikuši visas pūles, lai jūsu personas datus aizsargātu, mēs nevaram garantēt datu drošību, kad jūs šos datus sniedzat Vietnē – jums jārēķinās ar risku, kāds rodas, datus pārsūtot Vietnē. Kad mēs saņemam jūsu datus, mēs ievērojam stingras procedūras un drošības pasākumus, lai jūsu datus pasargātu no jebkādas neatļautas piekļuves.

10.3. Gadījumā, ja tiks konstatēts maz ticams jūsu personas datu drošības pārkāpums, kas varētu ievērojami apdraudēt jūsu tiesības un brīvības, mēs nekavējoties informēsim jūs par notikušo un konstatēsim, kāda informācija ir iegūta.

11.ĀRĒJAS VIETNES

11.1. Vietnē var būt saites uz ārējām vietnēm – vietnēm, kur mums ir konti un kur tiek reklamēti mūsu pakalpojumi. Izmantojot šādas saites, lai piekļūtu kādai no šīm vietnēm, lūdzu, ņemiet vērā, ka šīm vietnēm un šajās vietnēs sniegtajiem pakalpojumiem ir pašiem savas privātuma politikas un mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības par šīm politikām vai personas datiem, ko šīs vietnes vai pakalpojumi ievāc, piemēram, kontaktinformāciju vai atrašanās vietas datiem. Mēs aicinām iepazīties ar šajās vietnēs noteiktajām politikām, pirms jūs sniedzat kādus personas datus vai izmantojat kādus pakalpojumus. Tāpat mēs iesakām izlasīt to trešo personu privātuma paziņojumus, kuru pārziņā šīs vietnes atrodas, un sazināties tieši ar pakalpojuma sniedzējiem, ja jums rodas kādi jautājumi par jūsu personas datu izmantojumu.

12. KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS?

12.1. Apstrādājot jūsu personas datus, mēs garantējam jums VDAR un Latvija Republikas Fizisko personu datu apstrādes likumā noteiktās tiesības. Kā personas datu subjektam jums ir šādas tiesības:

a) zināt (tikt informētam) par jūsu personas datu apstrādi;

b) iepazīties ar tiem saviem personas datiem, ko mēs apstrādājam;

c) pieprasīt nepareizu, neprecīzu, nepilnīgu savu personas datu labošanu, papildināšanu, precizēšanu;

d) pieprasīt personas datu iznīcināšanu, kad tie vairs nav nepieciešami tiem nolūkiem, kuru labad tie tika ievākti;

e) pieprasīt personas datu iznīcināšanu, ja tie apstrādāti prettiesiski vai ja atsaucat savu piekrišanu personas datu apstrādei, vai ja nedodat piekrišanu, kas šādai apstrādei nepieciešama;

f) iebilst pret personas datu apstrādi vai atsaukt iepriekš dotu piekrišanu;

g) pieprasīt izbeigt personas datu apstrādi (izņemot glabāšanu), ja pastāv strīds par datu apstrādes tiesiskumu vai nepieciešams noskaidrot datu apstrādes tiesiskumu vai datu precizitāti, kā arī noteiktos gadījumos, kad mums personas dati vairs nav nepieciešami, bet jūs nevēlaties, lai mēs tos dzēstu;

h) pieprasīt viegli lasāmā formātā izsniegt, ja tehniski iespējams, ar jūsu piekrišanu vai līguma izpildes vajadzībām ievāktos jūsu personas datus vai pieprasīt to nosūtīšanu citam datu pārzinim.

12.2. Mēs cenšamies nodrošināt jūsu kā personas datu subjekta tiesības un radīt visus apstākļus, lai šīs tiesības efektīvi īstenotu, tomēr paturam tiesības atteikties jūsu pretenzijas apmierināt, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu sekojošo:

a) savu likumisko pienākumu izpildei;

b) nacionālajai drošībai vai aizsardzībai;

c) sabiedriskās kārtības uzturēšanai, noziedzīgu darbību novēršanai, izmeklēšanai, atklāšanai vai kriminālvajāšanai;

d) būtiskās valsts ekonomiskajās vai finansiālajās interesēs;

e) amatpersonu vai profesionālās ētikas pārkāpumu novēršanai, izmeklēšanai un atklāšanai;

f) jūsu un citu personu tiesību un brīvību aizsardzībai.

12.3. Savas pretenzijas saistībā ar savu tiesību īstenošanu varat iesniegt personīgi, pa pastu vai ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību. Pēc jūsu pieteikuma saņemšanas mēs varam lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kā arī jebkādu citu informāciju, kas saistīta ar pieteikumu un ir mums nepieciešama.

12.4. Jūsu pretenzijas saņemšanas gadījumā mēs jums atbildēsim ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no jūsu pretenzijas saņemšanas brīža un dienas, kad būs iesniegti visi atbildes sagatavošanai nepieciešamie dokumenti.

12.5. Ja mēs to uzskatīsim par vajadzīgu, mēs pārtrauksim jūsu datu apstrādi (izņemot glabāšanu), līdz būs pieņemts lēmums par jūsu pieteikumu. Ja jūs likumiskā veidā atsauksit savu piekrišanu, mēs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā izbeigsim visas jūsu personas datu apstrādes darbības, izņemot šīs Privātuma politikas 12.2. punktā un normatīvajos noteiktos gadījumus, t.i., kad spēkā esošie likumi, mūsu likumiskie pienākumi, tiesas lēmumi vai obligāti rīkojumi uzliek mums par pienākumu jūsu datu apstrādi turpināt.

12.6. Gadījumā, ja būs nepieciešams atteikt jūsu pretenzijas apmierināšanu, mēs skaidri norādīsim šāda atteikuma iemeslus.

12.7. Ja jūs nepiekrītat mūsu darbībām vai mūsu atbildei uz jūsu pieteikumu, jūs varat mūsu darbības un lēmumus pārsūdzēt ar iesniegumu kompetentajā valsts iestādē.

13. KUR JŪS VARAT IESNIEGT SAVU SŪDZĪBU?

13.1. Ja vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu datu apstrādi, jums tā jāiesniedz rakstiski, norādot pēc iespējas vairāk informācijas un izmantojot šīs Politikas beigās norādīto kontaktinformāciju. Mēs ar jums sadarbosimies un centīsimies radušos situāciju nekavējoties atrisināt.

13.2.
Ja uzskatāt, ka VDAR noteiktās jūsu tiesības ir pārkāptas, jūsu varat vērsties uzraudzības institūcijās. Vairāk informācijas un kontaktinformācija pieejama inspekciju tīmekļa vietnēs (www.ada.lt – LT, www.dvi.gov.lv – LV). Tomēr mūsu galvenais mērķis ir sadarbībā ar jums visus strīdus atrisināt mierīgā ceļā.

14. KĀ ŠĪ PRIVĀTUMA POLITIKA TIEK ATJAUNINĀTA?

14.1. Visas izmaiņas šajā Privātuma politikā tiek publicētas Vietnē. Vajadzības gadījumā mēs jūs par visām izmaiņām informēsim. Jauni Privātuma politikas noteikumi var tikt publicēti Vietnēs, un, iespējams, jums nāksies tos izlasīt un apstiprināt, lai varētu turpināt lietot Vietni un/vai mūsu pakalpojumus.

15. KĀ AR MUMS SAZINĀTIES?

15.1. Visi ar šo Privātuma politiku saistītie dokumenti jāsūta mums, vai arī jūs varat ar mums sazināties, izmantojot šīs Privātuma politikas 2.1. punktā norādīto kontaktinformāciju.


Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.